Den huvud­sak­liga verk­sam­he­ten för Borås Ult­ralätt Flyg­klubb är att ge med­lem­marna bästa möj­lig­het till att flyga ult­ralätta flyg­plan, att bedriva utbild­ning med både grund­skol­ning och fort­bild­ning, bidra till privatflygets utveck­ling samt verka för en god gemen­skap mel­lan med­lem­mar och övriga flyg­klub­bar.

 

Vår hemmabas är Borås Flygplats på Viared. Vi är del­ak­tiga i värd­ska­pet på flyg­plat­sen och för kon­tak­ten med andra klub­bar och orga­ni­sa­tio­ner.

 

Med­lem­skap i Borås Ult­ralätt Flyg­klubb är öppet för alla som vill lära sig att flyga eller på ide­ella grun­der vara med och utveckla den ult­ralätta flyg­spor­ten genom klub­bens verk­sam­het. 

  Webcam 1 - Motorplattan

   Webcam 2 - Landningsbanan