Teoriutbildning

 

Den inledande teoretiska utbildningen pågår från mit­ten av okto­ber till bör­jan av juni med en lek­tion i vec­kan på kvälls­tid i den fina lek­tions­sa­len i vårt klubb­hus på Borås Flyg­plats i Via­red. Tre teo­ri­prov med fler­vals­frå­gor skrivs i mit­ten och i slu­tet av teorikursen.

 

Av regel­skäl före­kom­mer ingen distans­ut­bild­ning och det krävs en hög pro­cen­tu­ell när­varo på kurs­till­fäl­lena för att få till­go­do­räkna sig teo­ri­ut­bild­ningen. Man får alltså inte läsa in sig på kurs­ma­te­ri­a­let på egen hand och gå på slut­pro­vet direkt.

Lektionssalen

Teo­ri­ut­bild­ningen för ult­ralätt flyg­cer­ti­fi­kat är i prin­cip iden­tisk med utbild­ning för allt annat pri­vat­flyg, med sär­skild ton­vikt på de ele­men­ten som är mest rele­vanta för ult­ralätt flyg­ning, exem­pel­vis låg­höjdsna­vi­ge­ring med karta och kompass utan hjälp av radiofyrar.

 

I utbild­ningen avhand­las föl­jande ämnen:

 

  • Flyg­tek­niska ämnen – hur ett flyg­plan, dess motor och instru­ment fun­ge­rar, enkla tekniska lektioner samt en del grundläggande aerodynamik

 

  • Fly­go­pe­ra­tiva pro­ce­du­rer – ett brett ämne som exempelvis täc­ker hur flyg­plat­ser och flygledning fun­ge­rar och vilka reg­ler det finns för luftfarten

 

  • Flyg­ra­di­o­te­le­foni – hur man pra­tar med flyg­le­dare och med andra pilo­ter i luf­ten via flygradion (här ingår även ett studiebesök till Landvetter)

 

  • Människans begränsningar – hur män­ni­skans sinnen fun­ge­rar och hur olika psykologiska faktorer påverkar de beslut som en pilot fattar under flygning

 

  • Mete­o­ro­logi – grund­läg­gande kun­skap om hur olika väderfenomen påver­kar flygningen, samt hur man utnyttjar flyg­vä­der­pro­gno­ser och liknande för att planera sin flygning

 

  • Navi­ga­tion – om karta, kom­pass, GPS, samt hur man pla­ne­rar och genom­för sin flyg­tur inklusive bränsle– och flygtidsberäkningar

 

Även det soci­ala (dvs fika­pa­u­serna och snac­ket fly­gin­tres­se­rade emel­lan) bru­kar vara upp­skat­tat av eleverna.

Vi star­tar en teo­ri­kurs varje höst med ett tiotal elever per kull. Tre prak­tiska flyg­lek­tio­ner ingår i kost­na­den för den teo­re­tiska flyg­ut­bild­ningen — du kom­mer alltså att få genom­föra dina första flyg­lek­tio­ner redan i sam­band med utbildningen i klassrummet!

 

Är du intresserad att lära dig att flyga, kontakta oss!

 

 

 

 

Teorimaterial

 

 

I samarbete med