Vi lär dig att flyga!

 

Borås Ult­ralätt Flyg­klubb har mer än tret­tio års erfa­ren­het av att utbilda nya pilo­ter — allt från abso­luta novi­ser som ald­rig sut­tit i ett flyg­plan förut, till per­so­ner som sedan tidi­gare har haft andra for­mer av flyg­cer­ti­fi­kat. Vi har stän­digt ett antal ele­ver i olika sta­dier av utbildning och elevkullarna håller ofta ihop även efter avslutad grundutbildning.

Thomas flyger Zephyr

Vi föl­jer en strikt fast­ställd läro­plan för att se till att ele­verna lär sig att flyga säkert och tryggt och kan behärska alla situ­a­tio­ner som kan före­komma under en flyg­ning. Vi läg­ger myc­ket stor tyngd­punkt vid just säker­he­ten — ult­ralätt flyg­ning är inte på något sätt far­li­gare än van­lig pri­vat­flyg­ning med nor­mal­klas­sade flyg­plan om man ser till att följa regel­sy­ste­met och sina egna begränsningar.

 

Utbild­ningen börjar på hösten med en gemensam teo­re­tisk del under ett trettiotal lärarledda lektioner i klassrummet. Denna del följs därefter av individuella flyglektioner. Totalt tar utbild­ningen från den första teo­ri­lek­tio­nen till cer­ti­fi­ka­tet i han­den unge­fär nio måna­der, men stora skill­na­der finns, bero­ende på hur myc­ket tid du kan avsätta för flyglektionerna.

Navigationsstudier
Flyglektion
Utsikt från flight deck

Man kan börja ta flyg­lek­tio­ner när man är 16 år. Nor­malt ska man vara 18 år för att få sitt cer­ti­fi­kat, men det går att få dis­pens vid fyllda 17 år.

 

Om du behöver få en liten knuff först, får du gärna kon­takta någon av våra flyglä­rare för en provlektion. Har du några frågor om höstens kurs, är du välkommen att ringa eller maila kursledaren för teoriutbildningen på klubben.