Landning

Flyglektioner

 

Flyglektioner kan genomföras hela året när väd­ret tillå­ter — men oftast sker det från april och framåt. Varje elev till­de­las en lärare, men natur­ligt­vis går det att boka lek­tio­ner med andra lärare också. Ele­ven och lära­ren kom­mer själva över­ens om tak­ten på flyg­ut­bild­ningen och vilka dagar och tider som pas­sar. Ele­ven ser till att det finns flyg­plan ledigt vid den öns­kade tiden och bokar flyg­pla­net i online-verktyget "myWebLog".

 

Utbild­ningen omfat­tar minst 20 tim­mar flyg­ning — för de allra flesta blir det ett par lek­tio­ner extra. I bör­jan fly­ger man i dub­bel­kom­mande med lära­ren bred­vid sig, men så små­ningom fly­ger man ensam i flyg­pla­net med lära­ren på mar­ken — så kal­lad EK-flygning. Den första EK-flygningen är all­tid ett stort känslo­mäs­sigt steg, även om du som elev kan vara säker på att lära­ren ald­rig skulle släppa iväg dig på egen hand om han inte hade varit helt över­ty­gad om din för­måga att kunna han­tera flygplanet.

 

I utbild­ningen ingår minst 5 tim­mars EK-flygning, varav en med land­ning på annan ort, t ex Jön­kö­ping. Ett prak­tiskt slut­prov (upp­flyg­ning) görs sedan för en kontrollant.

Flyglektion med Anders
Flyglektion med P-O
Flyglektion
På låg höjd ovanför Karlskoga

Den som har tidi­gare fly­ger­fa­ren­het kan få genomgå en för­kor­tad utbild­ning där lärarna avgör när ele­ven har till­räck­lig kom­pe­tens för uppflygningen.

 

Efter god­känd upp­flyg­ning skic­kar lära­ren in dina pap­per till Trans­port­sty­rel­sen, och inom någon vecka kom­mer det efter­läng­tade cer­ti­fi­ka­tet att dimpa ner i brev­lå­dan. Grat­tis — du är nu pilot!

 

Givet­vis kan du där­ef­ter när som helst boka tid med någon av klub­bens flyglä­rare för att få tips eller öva på even­tu­ella moment som du kanske kän­ner dig osä­ker på, exem­pel­vis sido­vinds­land­ningar. Det kan vara ett bra sätt att fort­sätta utveckla dina flygkunskaper.

 

Som nybli­ven pilot behö­ver du till­bringa de första tim­marna med flyg­ning i flyg­plat­sens när­het för att öva vidare på egen hand, men efteråt är du fri att flyga vart du vill enligt egen för­måga. Du behö­ver ha log­gat totalt tio tim­mars flyg­ning efter utfär­dat cer­ti­fi­kat innan du får ta med dig pas­sa­ge­rare. Du får räkna med att det kan bli många pas­sa­ge­rar­flyg­ningar när kol­le­gor och kom­pi­sar får reda på att du har flygcertifikat!

Cockpit view