På låg höjd ovanför Karlskoga

Flyglektioner

 

Flyglektioner kan genomföras hela året när väd­ret tillå­ter — men oftast sker det från april och framåt. Varje elev till­de­las en lärare, men natur­ligt­vis går det att boka lek­tio­ner med andra lärare också. Ele­ven och lära­ren kom­mer själva över­ens om tak­ten på flyg­ut­bild­ningen och vilka dagar och tider som pas­sar. Ele­ven ser till att det finns flyg­plan ledigt vid den öns­kade tiden och bokar flyg­pla­net i online-verktyget "myWebLog".

 

Utbild­ningen omfat­tar minst 20 tim­mar flyg­ning — för de allra flesta blir det ett par lek­tio­ner extra. I bör­jan fly­ger man i dub­bel­kom­mande med lära­ren bred­vid sig, men så små­ningom fly­ger man ensam i flyg­pla­net med lära­ren på mar­ken — så kal­lad EK-flygning. Den första EK-flygningen är all­tid ett stort känslo­mäs­sigt steg, även om du som elev kan vara säker på att lära­ren ald­rig skulle släppa iväg dig på egen hand om han inte hade varit helt över­ty­gad om din för­måga att kunna han­tera flygplanet.

 

I utbild­ningen ingår minst 5 tim­mars EK-flygning, varav en med land­ning på annan ort, t ex Jön­kö­ping. Ett prak­tiskt slut­prov (upp­flyg­ning) görs sedan för en kontrollant.

Den som har tidi­gare fly­ger­fa­ren­het kan få genomgå en för­kor­tad utbild­ning där lärarna avgör när ele­ven har till­räck­lig kom­pe­tens för uppflygningen.

 

Efter god­känd upp­flyg­ning skic­kar lära­ren in dina pap­per till Trans­port­sty­rel­sen, och inom någon vecka kom­mer det efter­läng­tade cer­ti­fi­ka­tet att dimpa ner i brev­lå­dan. Grat­tis — du är nu pilot!

 

Givet­vis kan du där­ef­ter när som helst boka tid med någon av klub­bens flyglä­rare för att få tips eller öva på even­tu­ella moment som du kanske kän­ner dig osä­ker på, exem­pel­vis sido­vinds­land­ningar. Det kan vara ett bra sätt att fort­sätta utveckla dina flygkunskaper.

 

Som nybli­ven pilot behö­ver du till­bringa de första fem tim­marna med flyg­ning i flyg­plat­sens när­het för att öva vidare på egen hand, men efteråt är du fri att flyga vart du vill enligt egen för­måga. Du behö­ver ha log­gat totalt tio tim­mars flyg­ning efter utfär­dat cer­ti­fi­kat innan du får ta med dig pas­sa­ge­rare. Du får räkna med att det kan bli många pas­sa­ge­rar­flyg­ningar när kol­le­gor och kom­pi­sar får reda på att du har flygcertifikat!

Anmälan till årets nybörjarkurs är nu öppen och de tillgängliga platserna börjar bli fullbokade. Vill du hänga på, så passa på att anmäla dig så att du garanterat får en plats!

 

Landning
Flyglektion med Anders
Flyglektion med P-O
Flyglektion
Cockpit view