Klubbens historia

 

1981 star­tade en grupp entu­si­as­ter en sek­tion inom Borås Flyg­klubb för att för­söka hitta ett alter­na­tiv till den eta­ble­rade pri­vat­flyg­ningen. Även­ty­ret star­tade med inköp av ett enkelt flyg­plan, en Rotec Rally 2B.

 

Flyg­pla­net uppvisade dock stora brister i konstruktionen och var dessutom svår att flyga, så det ersat­tes 1984 av en Dra­gon 150. Detta plan köp­tes i byggsats och mon­te­ra­des av klub­bens med­lem­mar under ett antal byggkvällar.

Rotec Rally 2B
Dragon 150

Nu tog verk­sam­he­ten fart — intres­set för ult­ralätt flygning var stort och 1985 läm­nade grup­pen Borås Flyg­klubb för att bilda en egen flyg­klubb, Borås Ult­ralätt Flyg­klubb. Upp­fatt­ningen var att ult­ralätt­fly­get skulle bli det verk­liga folk­fly­get.

 

Som mest fanns det fyra Dra­gon 150 på fältet. Det visade sig tyvärr att flyg­pla­nen inte var sär­skilt till­för­lit­liga — åter­kom­mande tek­niska pro­blem gjorde att många med­lem­mar läm­nade klub­ben, tills det i bör­jan av 90-talet endast åter­stod en hand­full indi­vi­der som fort­fa­rande trodde på idén med ett enkelt och bil­ligt flyg.

1992 fick klub­ben nya resur­ser genom att en grupp göte­bor­gare, som hade pro­blem med sta­tio­ne­ringen av sitt flyg­plan kring Göte­borg, flyt­tade sin verk­sam­het till Borås. De med­förde nu en ny flyg­planstyp, Ika­rus C22 'Fox'.

Ikarus C22 "Fox"

Under de därpå föl­jande åren ökade åter akti­vi­te­ten i klub­ben och ett antal ele­ver sko­la­des fram till UL-certifikat. Efter några år av tillväxt inskaffade klub­ben en helt ny flyg­planstyp; den nya maski­nen C42 från den tyska till­ver­ka­ren Comco Ika­rus.

Pla­net var hel­täckt, hade en ombonad och bekväm förarkabin och såg ut som ett “rik­tigt” flyg­plan. Planet var dessutom lättfluget och därför mycket bra att skola med. Det var utrustat med en modern och driftsäker fyr­takts­mo­tor på 80 häst­kraf­ter vilket gav pla­net en marsch­fart på hela 140 km/tim.

Ikarus C42

Denna för ult­ralätta flyg­plan rela­tivt höga has­tig­het och fyr­takts­mo­torns tillförlitlighet erbjöd möj­lig­het till en helt annan flyg­ning än tidi­gare: utan att vara utsatt för väder och vind kunde man nu flyga till andra delar av lan­det istäl­let för behöva vara tvungen att hålla sig i när­he­ten av flygplatsen.

 

Pla­nets korta start– och land­nings­sträcka samt dess myc­ket tysta motor inne­bar också goda möj­lig­he­ter att öva flyg­ning på ett sådant sätt att gran­narna i stort sett inte stör­des alls.  Flyg­pla­nets goda fly­ge­gen­ska­per och låga drifts­kost­na­der loc­kade många nya med­lem­mar till klub­ben och flera flyg­plan inskaf­fa­des. Som mest bestod flyg­plans­flot­tan av tre styc­ken C42, varav en var per­ma­nent sta­tio­ne­rad på Säve i Göteborg.

2005 in­skaf­fa­des ett avan­ce­rat rese­flyg­plan, den tyska CTSW. Några år senare byt­tes dock detta flyg­plan mot den mera performance-orienterade ATEC Zep­hyr 2000 i kom­po­sit­ma­te­rial. Detta flygplan ("Kalle David") finns kvar i klubbens ägo än idag. 

ATEC Zephyr 2000

Allt eftersom tiden gick, byt­tes flyg­pla­nen ut en och en, och hös­ten 2015 sål­des till sist “Johan Lud­vig”, klub­bens sista Ika­rus C42. Istäl­let köp­tes ett helt nytt flyg­plan — det första i sitt slag i Sve­rige — en SILA 450C från den serbiska flyg­plans­till­ver­ka­ren Aero-East-Europe.

SILA 450C

Nu hade skill­na­den mel­lan nor­mal­klas­sat och ult­ralätt bör­jat sud­das ut ordent­ligt — för den oin­vigde ser detta flyg­plan ut som vil­ken liten Cessna som helst. Att flyga med en kom­pis eller en famil­je­med­lem till Värm­land över dagen eller till Got­land över hel­gen är ingen­ting konstigt.

Stärkt av de goda erfa­ren­he­terna av det nya flyg­pla­net, beställde klub­ben i bör­jan av 2016 ytter­li­gare en SILA 450C. Detta flygplan havererade under 2020 men ett nytt, likadant flygplan beställdes till hösten 2021. Flygklubben har därmed till­gång till tre hög­pre­stan­da­flyg­plan för både skol­ning, rese– och nöjesflygning. 

 

Idag har klub­ben omkring 70 fly­gande med­lem­mar, och utbil­dar ett tiotal nya pilo­ter varje år.

SILA 450C