Debiteringssystem och avgifter

 

För att få tillgång till klubbens flygplan måste man vara medlem i klubben. Medlemsavgiften för en ordinarie medlem är 1.650 kronor per år. Förutom denna avgift betalar alla flygande medlemmar en årlig flygavgift på 2.000 kronor för att täcka de fasta kostnaderna för t ex försäkring av flygplanen.

 

Alla medlemmar får ett flyg­konto tilldelat. Sal­dot på flyg­kon­tot han­te­ras indi­vi­du­ellt av med­lem­men via vanlig bankgiroinbetalning, men det ska all­tid fin­nas pengar på kon­tot före flyg­ning. Det kan vara enklast att betala in ett större belopp i för­skott för att ha till­godo för kom­mande flygningar.

 

När en flygning är genomförd, bokför man sin flygtur i online-verktyget myWebLog, varvid kostnaden automatiskt dras från flygkontot.

Västkusten

Tim­pri­set för klub­bens flyg­plan inne­fat­tar allt bränsle - man beta­lar alltså inte extra för att tanka. Om man tankar på annan ort, lämnar man in kvittot till klubben varvid pengarna återförs till flygkontot. Man betalar dessutom endast för flygtid, dvs om man flyger till en annan ort över dagen, betalar man inte för tiden som flygplanet står på marken.

 

Under skolning tillkommer lärarar­vode på 400 kr per lektion, samt ett tillägg på 150 kronor per flygtimme för slitage. Detta kompenseras till en viss del genom en ben­sin­skat­te­re­duk­tion med 60 kronor i timmen.

 

Det finns tre sätt att betala för flygningen:

Rak betalning

 

Detta alternativ innebär att man betalar för sin flygning, timme för timme. En flygtimme kostar då 1.150 kronor. Inga andra kostnader tillkommer. Detta alternativ kan exempelvis vara lämpligt för gästmedlemmar som endast flyger ett fåtal timmar per år.

 

Abon­ne­mang

 

Det andra alternativet är att man betalar en fast årlig abonnemangsavgift på 3.000 kronor i början av varje säsong. En flygtimme kostar då endast 650 kronor, vilket gör att detta alternativ kan vara lämpligt för medlemmar som flyger runt 10-12 timmar per år.

 

Med­lemslån

 

Det tredje alternativet är att låna ut 30.000 kronor till klubben som ett räntefritt medlemslån. Lånet löper med en upp­säg­nings­tid av 6 måna­der. Medlemmar med lån betalar endast 650 kronor per flygtimme. För medlemmar som flyger mer än 15-20 timmar per år innebär detta alternativ en rejäl sänk­ning i flyg­kost­nad! Vid 30 timmars flygning per år motsvarar det ett banksparande med en sparränta på hela 50%.

Start bana 22

Du kan här ladda ner ett enkelt kalkylblad i Excel för att räkna på flygkostnaden baserat på antal flygtimmar du avser flyga per år. För in dina flygtimmar i kolumn B2 och det flygplan du avser att flyga med i kolumn B3. Då ser du direkt vad utslaget blir per år för de olika alternativen.

Swedavias flygplatser tar ut en startavgift på ett par hundra kronor vid landning och start därifrån. Det är i så fall piloten som debiteras denna avgift. Ett av våra flygplan har ett så kallat "landningskort", så att denna startavgift är förbetald. Om du vill flyga till en av dessa flygplatser, så kan du med fördel boka detta flygplan för att slippa startavgiften.

SE-VTS Instrumentpanel