Klubbhuset

 

Til­lsam­mans med Borås Flyg­klubb har vi till vårt för­fo­gande ett myc­ket trev­ligt och ombonat hus på den norra sidan av banan.

 

Där finns bri­e­fingut­rym­men med inter­netupp­kopp­ling, utbild­nings­lo­ka­ler, pentry med enklare mat­lag­nings­möj­lig­he­ter, dusch, toa­let­ter och ett stort gemen­samt sam­lings­ut­rymme.  I anslut­ning till pent­ryt finns även viss café­verk­sam­het, glass, dricka, kaffe, etc. Betalning kan ske med Swish, kreditkort eller  kontanter.

Stugvärdskap

 

På vår lott står att ta hand om värd­ska­pet och hålla ord­ning i klubb­huset, i första hand under hel­gerna på som­mar­halv­å­ret.

 

Stug­vär­den ansva­rar för att se till att det är rent, snyggt och stä­dat i ­huset, samt att det finns någon på plats under dag­tid för att ta hand om besö­kande gäs­ter. Under vin­ter­halv­å­ret begrän­sar vi oss till att bara hålla ord­ning i huset eftersom det är färre besö­kare som gäs­tar flygplatsen.

Stug­värds­ska­pet han­te­ras enligt ett rote­rande schema bland de ordi­na­rie med­lem­marna som inte har någon annan befatt­ning i klub­ben. Det är ett trev­ligt sätt att umgås och lära känna andra klubb­med­lem­mar och till­fly­gande kol­le­gor från när och fjärran.

Klubbhuset
Sällskapsutrymme
Lektionssal
Pentry