Kostnad

 

Den fak­tiska kost­na­den för ett komplett UL-certifikat är bero­ende av ett antal fak­to­rer, som t ex tidi­gare fly­ger­fa­ren­het. Kost­na­den består dessutom av många olika delar; läkar­be­sök, teo­ri­av­gift, kurs­ma­te­rial, antal flyglektioner, flyglä­rarar­vode och admi­nist­ra­tiva avgifter. Att räkna ut den exakta kost­na­den i för­väg för en enskild elev är där­för svårt, men van­ligt­vis slu­tar det på strax under 50.000 kronor.


Du beta­lar först en fast grund­av­gift på 13.500 kro­nor som täc­ker teo­ri­kurs, kurs­ma­te­rial, medlemsavgift och dess­utom de tre första prak­tiska flyg­lek­tio­nerna. Res­ten beta­lar du löpande under året allt eftersom du fly­ger. Du bestäm­mer själv tak­ten i din prak­tiska flyg­ut­bild­ning, men de flesta siktar på att klara av det på drygt ett år.

Flygplan på plattan

Detal­jer hit­tar du i kal­kyl­bla­det Kost­nad ULB-flygcertifikat, men prata gärna med oss för att gå ige­nom kost­nads­kal­ky­len för vad just du kan för­vänta dig.

 

Som aktiv pilot kan det vara lönsamt att teckna ett med­lemslån där du lånar ut 30.000 kro­nor till klub­ben som en engångs­summa för att få ner flyg­kost­na­den avse­värt. Se vidare under Debi­te­rings­sy­stem.

Flygcertifikat
Satelitnavigation

Fortsatt flygning

 

Efter erhål­let cer­ti­fi­kat behö­ver du flyga ett antal tim­mar varje år. Det lagstad­gade kra­vet är minst 12 tim­mars flyg­ning per år. I bör­jan av varje säsong behö­ver du dess­utom genom­föra en kon­troll­flyg­ning (en så kal­lad “pro­fi­ci­ency check”) för en flyglä­rare inom klubben.

 

Den allra lägsta flyg­bud­ge­ten inklu­sive alla avgif­ter som du bör räkna med är cirka 10.000 kro­nor per år, men du kommer garanterat att vilja flyga mer!

 

Med ett UL-certifikat får du inte flyga i kom­mer­si­ellt syfte (t ex trans­por­tera pas­sa­ge­rare eller gods mot betal­ning), men det finns natur­ligt­vis inget som hind­rar att du tar med en kom­pis till t ex Læsø, Visingsö eller Öland och att ni delar på flygkostnaden.

 

Det finns väl knap­past något roli­gare sätt att använda pengarna?

Sväng över Kinna