Elevtillstånd

 

Innan du kan börja med den prak­tiska utbild­ningen måste du först skaffa ett elev­till­stånd. Enligt Transportstyrelsen räcker det med att detta finns utfärdat tills du ska flyga ensam i flygplanet, dock har vi i klubben av säkerhetsskäl beslutat att inte alls påbörja den praktiska utbildningen förrän eleven har ett godkänt elevtillstånd.

 

För att kunna ansöka om elev­till­stånd behövs följande:

 

  • Ifylld blan­kett “Ansö­kan om elevtillstånd”

 

  • Medi­cinskt intyg - fås via flygläkare

 

  • För utländska med­bor­gare även Personbevis

Ansökan om elevtillstånd

 

Blan­ket­ten kan häm­tas direkt från Trans­port­sty­rel­sen. Skicka sedan in ansö­kan till någon av adres­serna som står på blan­ket­ten (e-post eller van­lig post).

 

Ansökan om elevtillstånd

Medicinskt intyg

 

Det finns vissa grund­läg­gande medi­cinska krav för att få flyga, men är man frisk i största allmänhet, så är det säl­lan något pro­blem med att klara dessa krav.

 

Du kan söka god­kända flyglä­kare i din närhet hos Trans­port­sty­rel­sen. För ultralätt flygcertifikat räcker det med att genomgå flygläkarundersökning för klass LAPL, vilket generellt har de lägsta hälsokraven.

 

Flyglä­ka­ren skic­kar sitt utlå­tande direkt till Trans­port­sty­rel­sen via ett online-baserat system. Kom ihåg att om du använ­der glas­ö­gon eller lin­ser (även läs­glas­ö­gon), så behö­ver du begära att få ut ett glas­ö­gonre­cept från din opti­ker att ta med till läkarundersökningen.

 

 

Personbevis

 

Utländska med­bor­gare folk­bok­förda i Sve­rige behö­ver bifoga ett Per­son­be­vis. Per­son­be­vi­set kan bestäl­las från Skat­te­ver­ket. För svenska med­bor­gare behö­ver detta inte göras.

 

Tänk på att hand­lägg­nings­ti­den för ett elev­till­stånd kan vara flera vec­kor. Du kan även behöva vänta länge på att få en tid hos en flyglä­kare.

 

Se till att ordna med det medi­cinska inty­get och skicka in papprena så fort du kan för att inte riskera att bli "groundad"!

 

Två SILA 450 på plattan