Vi lär dig att flyga!

 

Borås Ult­ralätt Flyg­klubb har mer än tret­tio års erfa­ren­het av att utbilda nya pilo­ter — allt från abso­luta novi­ser som ald­rig sut­tit i ett flyg­plan förut, till per­so­ner som sedan tidi­gare har haft andra for­mer av flyg­cer­ti­fi­kat. Vi har stän­digt ett antal ele­ver i olika sta­dier av utbildning och elevkullarna håller ofta ihop även efter avslutad grundutbildning.

Zephyr pilot
View from the driver seat

Vi följer en strikt fast­ställd läro­plan för att se till att ele­verna lär sig att flyga säkert och tryggt och kan behärska alla situ­a­tio­ner som kan före­komma under en flyg­ning. Vi läg­ger myc­ket stor tyngd­punkt vid just säker­he­ten — ult­ralätt flyg­ning är inte på något sätt mera riskabelt än van­lig pri­vat­flyg­ning med nor­mal­klas­sade flyg­plan om man ser till att följa regel­sy­ste­met och sina egna begränsningar.

 

Utbild­ningen börjar på hösten med en gemensam teo­re­tisk del under ett trettiotal lärarledda lektioner i klassrummet. Denna del följs därefter av individuella flyglektioner. Totalt tar utbild­ningen från den första teo­ri­lek­tio­nen till cer­ti­fi­ka­tet i han­den unge­fär nio måna­der, men stora skill­na­der finns, bero­ende på hur myc­ket tid du kan avsätta för flyglektionerna.

Flyglektion
Navigationsstudier

Man kan börja ta flyg­lek­tio­ner när man är 16 år. Nor­malt ska man vara 18 år för att få sitt cer­ti­fi­kat, men det går att få dis­pens vid fyllda 17 år. 

 

Om du behöver få en liten knuff först, får du gärna kon­takta någon av våra flyglä­rare för en provlektion. Har du några frågor om utbildningen eller vill anmäla dig till höstens nyutbildning av piloter, är du välkommen att ringa eller maila kursledaren för teoriutbildningen på klubben.